Πληροφορίες για την πολιτική ποιότητας της 
Speed Up Company®

Η επιχείρηση «SPEED UP COMPANY®» δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες ανάπτυξης και αναβάθμισης και παραμετροποίησης λογισμικού.

Η επιχείρηση «SPEED UP COMPANY®» δεσμεύεται για:
    • την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των δηλωμένων αναγκών των πελατών της,
    • την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της, εξακριβωμένη και επιβεβαιωμένη με συνεχείς ελέγχους και μετρήσεις και
    • τη συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσω:
    • του καθορισμού στόχων και της στενής παρακολούθησης αυτών στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδιασμού της και κατά τις ανασκοπήσεις της Διοίκησης,
    • της αναγνώρισης και διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της,
    • της δημιουργίας ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας,
    • της διατήρησης του υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης των υπαλλήλων της,
    • της διαρκούς μέτρησης και της αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων και διεργασιών ώστε να εξασφαλίζεται ποιότητα και ασφάλεια εγκαταστάσεων, προϊόντων και προσωπικού και
    • της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.
Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των προϊόντων, των διεργασιών και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί κύριο μέλημα της επιχείρησης «SPEED UP COMPANY®» και φιλοσοφία κάθε στελέχους της.

Copyright © 2022 All Rights Reserved
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και συντηρείται από την Speed Up Company®